top of page

Fitness Group

Public·125 members

Banská Bystrica : FK DAC naživo 02.12.2023 Živý prenos


MFK Dukla Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovakia. 5 709 Páči sa mi ... MFK Dukla vs FC DAC 1904 DS⚽️ Lístok kúpiš ONLINE https://mfkdukla.sk/vstupenky


Moumou u� aj prekonal s�perovho g�lmana, no st�l v postaven� mimo hru. Kontrolu nad hrou sme u� prebrali. U� n�m len zost�va sa pribli�ova� k s�perovej br�nke. Najprv Moumouho center nevy�iel, no n�sledne dostal center z prav�ho kr�dla Friede. Ned�razn� zakon�enie Bal�a v br�nke nemohlo prekvapi�. N�dejn� pas poslal Davis cez cel� ihrisko na Divkovi�a. Dobre si s�ce nabehol za obranu, ale spracovanie lopty u� �spe�ne nedopadlo. L�der druhej ligy n�s v �vodn�ch min�tach rozhodne zasko�il. V n�ro�nej poz�cii s�ce zakon�il s hlavou, ale nebol dostato�ne d�razn�. Po centri od Miga�u si odrazen� loptu dobre vyhliadol Willw�ber, ktor�aj tvrdo vyp�lil z prvej, no lopta mu mohla sadn�� aj lep�ie. Medzi�asom sa roz��ril aj po�et prizeraj�cich div�kov. U� ich je pribli�ne osemdesiat. Pre n�s je v�ak d�le�it�, �e aj po vyrovn�vaj�com g�le tla��me. Ako som spom�nal, tak po z�kladnom hracom �ase v pr�pade rem�zy nasleduj� penalty. Preto potrebujeme rozhodn�� �o najsk�r. �asto p�skaj�ci rozhodca, ktor�mu trochu moment�lne ch�ba cit k hre ju tak zbyto�ne brzd�. Po vyrovnan� sa pozrela do �toku aj Bansk� Bystrica, ale v�as sme ju dok�zali odzbroji�. Bansk� Bystrica dala g�l! Dlho sme sa neradovali. Absol�tne nepochopite�ne sme po ved�com g�le s�pera podcenili. Frimmel dostal loptu na kraj �avej strany �estn�stky. Ke�e ho �iaden hr�� nedost�pil, tak vyu�il svoj priestor dostato�ne tvrdou strelou do proti�ahlej �asti br�nky. Dunajsk� Streda dala g�l! GOOOOOOOOOOL, kone�ne. V druhom pol�ase sa n�m �a��ie presadzovalo, no predsa len sme sa dostali do vedenia. Do vedenia sme v�ak dostali g�lom z kateg�rie kuri�znych. Christie-Davies poslal loptu takmer mimo �estn�stku odkia� v�ak nepochopite�ne poslal Kup��k loptu smerom na svoju br�nku, ktor� par�dne dorazil n� druh� stredn� obranca Beskorovainyi. Banská Bystrica Dunajská Streda prenos 2 decembra 2023 Živé pred 8 hodinami — 10. 2023 DAC Dunajská Streda - FC Košice: Online prenos z 2. kola Niké Ope�iatkoval �av� �r� a dor�ku zabezpe�il zase Star��. Z�ver riadneho hracieho �asu prinesie nebezpe�n� �tandardku Dukly. Striedanie v t�me MFK Dukla Bansk� Bystrica: z ihriska odch�dza Bal�, prich�dza Krej��. Striedanie v t�me MFK Dukla Bansk� Bystrica: z ihriska odch�dza Miga�a, prich�dza Gonda. Polievkova lopta z rohov�ho kopu doletela na bli��iu �r�, kde v�ak striehol Muller. Rozhodca prid�va e�te tri min�ty. �tandardku zahral op� aj Davis, ale t� priniesla akur�t nebezpe�n� kontru dom�cich. Banská Bystrica Dunajská Streda živý prenos 2 decembra pred 5 hodinami — MFK Dukla Banska Bystrica vs FC Dac 1904 Dunajska Streda Live Streamy & H2H Štatistiky · Kde pozerať ? · Pripravované akcie · Fakty a čísla ... Sommer odvr�til aspo� na roh. �lt� kartu dost�va Luk��ik (MFK Dukla Bansk� Bystrica). �lt� kartu dost�va Ramirez (FC DAC Dunajsk� Streda). Loptu z rohov�ho kopu doletela na bli��iu �r�, no tam cesta ku g�lu neviedla. S�pera sme op� pritla�ili a z�skali sme tak �tandardku, ktor� Bali� poslal z ostr�ho uhla rovno na br�nku. Z�skali sme len roh. �lt� kartu dost�va Vajda (MFK Dukla Bansk� Bystrica). FK DAC zápas naživo 2 decembra 2023 pred 2 | PTC pred 6 hodinami — pred 2 hodinami — [PRÚD] Banská Bystrica : Dunajská Streda zápas naživo 2 decembra 2023 Aktuálne skóre Dukla Banska Bystrica DAC 1904 (a ... Dunajsk� Streda dala g�l! GOOOOOOL, je tu absol�tne zasl��en� vyrovnanie. S�pera sme zatla�ili, z�skali roh, ktor� zahral Divkovi� do mal�ho v�pna, kde prevahu z�skal a vyu�il M�ller. Je vyrovnan�. Len tak �alej. Akt�vny Moumou bol aj v �al�ej akcii. Spoza �estn�stky vystrelil k pravej �rdi, kde v�ak Bal� �ikovne vyrazil loptu. Moumou sa ve�mi spr�vne z �av�ho kr�dla poobzeral a po centri na�iel Friedeho, ten bol z dobrej poz�cie vychytan�. (((Živý šport@@))) Banská Bystrica FK DAC živý 2 pred 6 hodinami — pred 1 hodinou — [PRÚD] Banská Bystrica : Dunajská Streda zápas naživo 2 decembra 2023 Aktuálne skóre Dukla Banska Bystrica DAC 1904 (a ... Andzouana poslal dobr� center, ktor�m na�iel Taiwa. Ten v�ak tiesnen� nedok�zal hlavi�kova� dostato�ne razantne. Bansk� Bystrica si vybojovala rohov� kop, ktor� Polievka zahral skuto�ne pomaly, no loptu nakoniec poslal na vzdialenej�iu �r�, kde v�ak bol Sz�raz faulovan�. Striedanie v t�me FC DAC Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Moumou, prich�dza Taiwo. Striedanie v t�me FC DAC Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Sch�fer, prich�dza Njie. Ramirez vybojoval rohov� kop, ale zahrali sme ho ve�mi zle. Po tvrdom s�boji v s�perovej �estn�stke zostal le�a� Moumou. Bude v�ak v poriadku. Hr� sa pomerne tvrdo, ale ide o ve�a a hlavne ka�d� detail m�e rozhodn��, a tak sa niet �omu �udova�. �lt� kartu dost�va Willw�ber (MFK Dukla Bansk� Bystrica). No �o moje o�i nevidia? Takmer sme dostali g�l a ani netu��m ako. [NAŽIVO==] Banská Bystrica Dunajská Streda zápas živý 2 pred 8 hodinami — 11. 2023 — živý prenos 08. 2023 pred 4 hodinami — FC Dac 1904 Dunajska Streda vs FK Zeleziarne Podbrezova... 30 V Banskej Bystrici sledujeme ... Banská Bystrica : FK DAC živý prenos 02.12.2023 pred 6 hodinami — Banská Bystrica : FK DAC živý prenos 02.12.2023 MFK Dukla Banská Bystrica – FC DAC 1904 Dunajská Streda Priamy prenos na Voyo SK.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page